EVIGHETEN

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

(Johannes 17:3)

KRISTEN

TRO

www.kristentro.no


FINNES DET EVIG LIV ?

 

Jesu døde kropp ble tatt ned av korset, svøpt i et likklede og lagt i en gravhule. Under sabbaten kunne ingen besøke graven og stelle liket med salver, slik skikken var. Men tidlig om morgenen den første dag i uken, gikk noen av disiplene hans dit. Da var stenen rullet bort fra åpningen. De så inn, men Jesus var ikke i graven. Han hadde beseiret døden. 

 

SYNDENS MAKT BLE BESEIRET

 

- Det er fullbrakt, ropte Jesus før han døde på korset. Han som selv var uten synd, sonet skylden for alle syndere. Mens hans kropp lå i graven, dro Jesus åndelig ned til dødsriket, for å proklamere seieren over syndens makt. Alle som døde i troen på løftene om den kommende frelser-kongen, fikk nå møte den triumferende Messias som hadde sonet deres synder. Syndens makt var beseiret. Døden hadde ikke lenger makt over dem. Guds sønn tok nøklene til dødsriket fra "denne verdens gud" og låste opp Himmelens port for dem.

 

- Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. (Åp 1:17)

 

- Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23)
 

JESU GJENKOMST

 

Jesus hadde forutsagt sin oppstandelse fra døden. Da noen av disiplene kom sammen, åpenbarte Jesus seg blant dem, tok et brød, velsignet og brøt det slik han pleide. Han underviste dem ut fra skriftene om profetiene og forbildene som han selv hadde oppfylt ved sin død og oppstandelse.  Han minnet dem om Guds ord, og ble borte for dem. 

Kort tid senere møttes disiplene og Jesus på Oljeberget utenfor Jerusalem. Jesus løftet hendene for å velsigne dem,  samtidig ble han tatt opp til himmelen og skjult av skyer.

 

To engler viste seg og sa: - Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. (Apg 1:11)
 

GJENOPPRETTELSE

 

Den første menigheten ble grunnlagt i Jerusalem, snart ble det dannet jøde-kristne menigheter mange steder i Romerriket. På gresk språk ble Messias kalt Kristus, som betyr "den salvede". Derfor ble ikke-jødiske troende  kalt "kristne".

 

- De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. (Apg 2:42)

 

I menighetene fikk mennesker syndenes tilgivelse, helbredelse fra sykdommer, omsorg og praktisk hjelp. Slik ble Guds rike utbredt, og vil tilslutt gjenopprette Guds gode skaperplan for alle folk på Jorden. 

 

- Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. (Dan 7:14)

 

 

Jesus beseiret synden og døden, slik tok Guds sønn makten fra "denne verdens fyrste".  Alle synder er blitt sonet og kan ikke lenger skille mennesker fra Gud. Himmelens rike er åpnet for alle som søker åndelig fellesskap med Gud.

 

--------------------


Guds sønns offerdød skapte forsoning, slik at det åndelige fellesskapet ble gjenopprettet mellom mennesker og Gud.


Kroppslig død kan ikke holde troende i dødsriket. De har evig åndelig liv i Guds himmel.

OPPSTANDELSE OG EVIG LIV

 

Jesus beseiret syndens makt og dødens makt, deretter stod han opp fra dødsriket og dro til Guds trone i Himmelen. Alle som tror på Jesu frelsesverk får åndelig del i hans død, oppstandelse og opprykkelse. Kroppslig død kan ikke holde troende i dødsriket. De har evig liv i Guds himmel.


- Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. (Åp 1:17)

- Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? (Joh 11:25-26)


- For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. (1Kor 15:22-23).


Ta gjerne kontakt med spørsmål eller kommentarer:

post@kristentro.no

Copyright @ All Rights Reserved

www.kristentro.no

bygger på evangelisk kristen lære

 - eies og drives av M. AN Vågnes