FRELSEN

For av nåde er dere frelst, ved tro.

(Efeserne 2:8)

KRISTEN

TRO

www.kristentro.no


HAR GUD FRELST VERDEN ?

 

 

Satan gjorde seg til "denne verdens gud" og menneskene laget forskjellige avguder som de tilba. Men Abraham søkte den sanne Gud, som kalte Abraham til å forlate sitt opprørske folk og grunnlegge et nytt folk i et nytt land. Abrahams lydighet la grunnlaget for Israels-folket som Gud ville bruke til å gjennomføre en åndelig redningsplan for alle mennesker.

 

FRIHET FRA SLAVERI

 

Israels-folket måtte søke opphold i Egypt og ble slaver for den mektige Farao, men Gud  ledet dem ut i frihet. Før de forlot Egypt, slaktet de et lam, spiste kjøttet og smurte lammets blod på dørlistene øverst og på begge sider. Det lignet et blodig kors og var et profetisk forbilde "Guds lam" som en gang skulle korsfestes for å gi alle mennesker frihet fra syndens slaveri. 

De ti bud viste dem Guds hellige standard for livet. Men budene avslørte samtidig at folket ikke maktet å oppfylle Guds vilje i egen kraft. Lydighet ble belønnet og onde handlinger ble straffet. 
MESSIAS, FRELSEREN

 

Profeter proklamerte at en framtidig frelser-konge, Messias, skulle fjerne alle synder og gjenopprette folkets åndelige fellesskap med Gud. Men folket ønsket en militær leder som kunne overvinne fiender og gjenopprette Israels kongerike. Messias er en hebraisk kongetittel, "den salvede", som på gresk skrives Kristus. 

 

- Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss. (Matt 1:23)

 

Messias ble født som Jesus fra Nasaret. Han ble en åndelig leder som underviste om Guds nåde og kjærlighet, helbredet syke, og delte Guds tilgivelse til alle som angret sine synder. Folket fikk se at Guds vilje er god. Jesus forkynte at han var Guds sønn  og Messias som skulle opprette Guds rike på jorden. Men jødenes religiøse ledere avviste det som gudsbespottelse.
 

GUDS OFFERLAM

 

De arresterte Jesus under påskefeiringen i Jerusalem år 30, forhørte ham og dømte han til døden. Romerske soldater utførte dødsdommen ved å nagle ham til et kors. Slik døde Guds sønn som "Guds lam". Jesu hellige blod sonte for alle synder, for alle mennesker, til alle tider. 

 

- Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom 5:8)

 

Guds sønns offerdød skapte forsoning, slik at det åndelige fellesskapet ble gjenopprettet mellom mennesker og Gud. Alle mennesker kan motta syndenes tilgivelse ved å tro på Jesus soningsdød. Alle kan gjenforenes åndelig med Gud og bli Guds åndelige barn. Den kristne menigheten er Guds åndelige familie på jorden.

 

- Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. (Rom 5:1)

 

 

Guds sønn sonet verdens synd med sitt blodoffer. Ved å tro på Jesu frelsesverk, kan alle mennesker ta imot syndenes tilgivelse, få del i Guds åndelige familie, og leve evig i Guds åndelige rike.

 

-------------------------


En destruktiv makt uttrykker seg som lyst til å gjøre det onde og manglende evne til å leve etter Guds gode vilje.


Guds sønns offerdød skapte forsoning,  slik at det åndelige fellesskapet ble gjenopprettet mellom mennesker og Gud.

NATTVERDEN


- Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd! (Joh 1:29)


Jesus omtalte sin egen kropp som syndoffer-lammet, og sitt eget blod som offerlammets blod, som i Den gamle pakt stadfestet forsoning mellom Gud og mennesker. 


- Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger vin, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt». (Matt 26:26-28).


- Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. (Hebr 9:22).


- For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. (Åp 5:9).


- Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jesaja 53:5).

Ta gjerne kontakt med spørsmål eller kommentarer:

post@kristentro.no

Copyright @ All Rights Reserved

www.kristentro.no

bygger på evangelisk kristen lære

 - eies og drives av M. AN Vågnes